Stanowisko Stowarzyszenia Płocka Park w przedmiocie wskazywanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Ujeścisko w Gdańsku przyczyn opóźnień w realizacji budowy inwestycji Płocka Park I

Opóźnienia w realizacji inwestycji „Płocka Park I” (57 domów szeregowych typu Standard) wynoszą już blisko 3,5 roku.

Zniecierpliwieni nabywcy, wielokrotnie występowali do Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko w Gdańsku z prośbami o udzielenie informacji, nt. przyczyn, dla których nie mogą otrzymać domów w umówionym terminie. W odpowiedzi na te żądania, Spółdzielnia konsekwentnie wskazywała jako jedną z głównych przyczyn brak wykonania sieci kanalizacji deszczowej przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska na odcinku Płocka – Człuchowska wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i oświetleniem. W opinii Spółdzielni okoliczność ta uniemożliwiła prace budowlane.

Jako Stowarzyszenie Płocka Park postanowiliśmy sprawdzić prawdziwość twierdzeń Spółdzielni. Z posiadanych dokumentów i informacji wynika, że twierdzenia te są jednak dalekie od prawdy.

Z uzyskanych od DRMG informacji (w trybie dostępu do informacji publicznej) wynika, że budowa kanalizacji deszczowej była realizowana w ramach lokalnej inicjatywy. Dokumentacja projektowa została opracowana na zlecenie Spółdzielni.

Już w kwietniu 2015 roku Prezydent Miasta Gdańska zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej na wniosek Spółdzielni złożony miesiąc wcześniej.

Następnie na wniosek Spółdzielni złożony w sierpniu 2016 roku Prezydent Miasta Gdańska wydał we wrześniu 2016 roku decyzję, w której przeniósł część ww. pozwolenia na budowę ze Spółdzielni na DRMG.

Strony tj. Spółdzielnia i Gmina Miasta Gdańska uregulowały między sobą zasady współpracy, prawa i obowiązki odnośnie ww. decyzji, którą Prezydent Miasta Gdańska przeniósł część ww. pozwolenia na budowę na DRMG. Umowa została zawarta w listopadzie 2016 roku.

Jak wynika z otrzymanych od Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska informacji i dokumentów, w ramach zawartej umowy, DRMG realizowała odcinek kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami nr D1 do D6
na kartach terenu nr 017-KD80 (teren ulicy dojazdowej – przedłużenie ul. Płockiej) oraz 019-KX 9 teren ciągu pieszo-rowerowego). Wykonanie natomiast kanalizacji deszczowej na działce 69/13 (miejsce realizacji inwestycji Płocka Park I) wraz z jej podłączeniem do wykonanej kanalizacji deszczowej
było poza zakresem prac DRMG.

Mapa z oznaczeniem zakresu prac DRMG (od studni D1 do studni D6).

W ramach udzielonej informacji publicznej, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wskazała także, że budowa kanalizacji deszczowej realizowanej przez nią nie wiązała się w żaden sposób z wstrzymaniem robót budowlanych na działce nr 69/13 (miejscu realizacji inwestycji Płocka Park I). Podkreślono przy tym, że wszystkie prace na działce 69/13 były i są realizowane przez SM Ujeścisko (kanalizacja deszczowa zagospodarowanie terenu, dokończenia drogi technologicznej do skrzyżowania z ulicą Płocką)”

W tym kontekście twierdzenia Spółdzielni jakoby zakres prac wykonywanych przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska uniemożliwiał realizację inwestycji Płocka Park I są nieuzasadnione. Jak wskazała DRMG, jej prace nie obejmowały w ogóle działki 69/13, a jest to teren budowy domów w ramach realizacji inwestycji Płocka Park I. W związku z powyższym Spółdzielnia dysponowała w sposób przez nikogo niezakłócony nieruchomością , na której miała zostać zrealizowana inwestycja.

Niezależnie od powyższego, z uzyskanych informacji od DRMG wynika, że budowa kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi dla wykonania drogi technologicznej i ciągu pieszo-rowerowego została ukończona do 19.07.2017 r. co wskazuje, że po zakończeniu tych prac Spółdzielnia pozostaje w zwłoce o kolejne 29 miesięcy z zakończeniem inwestycji Płocka Park.