Komentarz Stowarzyszenia Płocka Park do artykułu pt. : „SM Ujeścisko. Władze spółdzielni przedstawiają swoje stanowisko”, opublikowanego 20 grudnia 2019 r. na stronie trojmiasto.pl

W nawiązaniu do artykułu pt.: „SM Ujeścisko. Władze spółdzielni przedstawiają swoje stanowisko”, opublikowanego dnia 20 grudnia 2019 roku na portalu trojmiasto.pl, Stowarzyszenie Płocka Park (w organizacji) pragnie odnieść się do kilku kwestii podniesionych przez Zarząd SM Ujeścisko w związku z realizacją inwestycji pn. „Płocka Park”.

Po pierwsze należy zaznaczyć, że inwestycja opisana przez Zarząd jako „Płocka Park” zawsze realizowana była jako dwie odrębne inwestycje pn. Płocka Park I i Płocka Park II. Twierdzenie Zarządu, iż Płocka Park stanowi zespół 87 domów, z których 50 otrzymało pozwolenie na użytkowanie, a 50ciu z nabywców dopłaciło już kwoty rzędu 90 – 100 tys. złotych, ‘rozmywa’ rzeczywistą sytuację inwestycji, zaś statystyki wyglądają lepiej niż rzeczywistość. Realizacja inwestycji Płocka Park II zaczęła się później, zakończyła wcześniej, obejmowała jedynie 16 domów, dopłaty wyniosły 70 tys. złotych od domu a płatność następowała z przystąpieniem do aktów notarialnych przenoszących własność.

Następnie należy podkreślić, że Zarząd podjął decyzję by Płocka Park I (zespół 71 domów typu Premium i Standard), realizowana na podstawie jednego pozwolenia na budowę została „podzielona” na dwa zadania inwestycyjne, podlegające również osobnemu rozliczeniu. Informacja o podziale jednej inwestycji pn. Płocka Park I na dwa zadania inwestycyjne została przekazana nabywcom domów Standard 21 sierpnia 2019 roku przez pełnomocnika Spółdzielni.
Stąd wprowadzającym, w błąd jest oświadczenie Zarządu złożone w ramach ww. artykułu, w którym podano, że z 87 budynków 50 ma pozwolenie na użytkowanie i 50ciu nabywców dopłaciło kwoty rzędu 90-100 tys. zł. Zestawienie podane przez Zarząd odnosi się do min. dwóch odrębnych Inwestycji!
Uważamy również, że oddzielne rozliczenie domów Standard i Premium w ramach jednej inwestycji Płocka Park I jest co najmniej dyskusyjne w świetle prawa, co również zdaje się potwierdzać opinia Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP z dnia 21 maja 2019 roku.
W świetle tej opinii SM Ujeścisko może przyjąć jako początek biegu terminu rozliczenia inwestycji datę uzyskania pozwolenia na użytkowanie wszystkich domów oraz infrastruktury towarzyszącej, tj. datę ostatniego uzyskanego – w ramach całej inwestycji – pozwolenia na użytkowanie, pomimo iż wcześniej poszczególne segmenty zostały już oddane do użytkowania – co może oznaczać tyle, że inwestycja Płocka Park I, realizowana na jednym pozwoleniu na budowę (część Premium i Standard) winny być rozliczone razem. Mimo powyższej opinii Rada Nadzorcza SM Ujeścisko miała podjąć uchwałę o podziale inwestycji i osobnym rozliczeniu domów Premium.

Nabywcy domów Płocka Park Premium mimo wyższego standardu i metrażu nabywanych domów zostali zobowiązani do dopłat w kwocie 100 000 zł, co w finalnym rozliczeniu przekłada się na niższą kwotę dopłaty do metra kwadratowego powierzchni użytkowej, niż dopłaty, które są wymagane od nabywców domów Płocka Park Standard.

Nabywcy domów Standard są zobowiązywani w osobliwy sposób do wpłacania ww. kwoty 90 000 zł, w tym poprzez grożenie wstrzymaniem budowy, która już jest opóźniona o 3,5 roku, ale również poprzez wypowiadanie umów o wybudowanie domów, mimo że brak jest podstawy prawnej do żądania tzw. dopłat pośrednich – nie wynikających z wysokości ustalonego wkładu budowlanego lub uchwały Rady Nadzorczej w sprawie rozliczenia inwestycji.

Komentowana w ostatnim czasie w mediach inwestycja Płocka Park to de facto Płocka Park I, domy typu Standard, obejmująca 57 domów, z których jedynie 20 posiada pozwolenie na użytkowanie. Standard wykonania domów, wady i usterki można ocenić na podstawie zdjęć w naszej galerii. Na budowie panuje bałagan, domy są wykonane w sposób wadliwy, co powoduje konieczność usuwania istotnych wad budynków, dalsze koszty, zaś decyzja o obniżeniu standardu zastosowanych materiałów i technologii nigdy nie została ustalona z nabywcami. Decyzję jednostronnie podjęła Spółdzielnia.
Odnośnie oświadczenia Zarządu podanego w ww. artykule, dot. konieczności wniesienia dopłat, gdyż Spółdzielnia nie posiada środków własnych, by dokończyć budowy i Spółdzielni brakuje łącznie około 6 mln złotych by zakończyć tę inwestycję informujemy, że podczas jednego ze spotkań w sierpniu 2018 roku z kilkoma z nabywców Spółdzielnia przedstawiła kalkulację, z której wynikało, że wartość robót niezakontraktowanych, niezbędnych do zakończenia inwestycji wynosi niecałe 2,5 mln złotych. W tej kwocie do zakontraktowania Spółdzielnia przewidziała koszt elewacji dla 23 domów na poziomie 1 014 300,00 zł (44 100 zł za dom). Od sierpnia 2019 r. do 2 grudnia 2019 kiedy miało miejsce spotkanie nabywców Płocka Park I z Zarządem Spółdzielni i członkami RN, kwota ta wzrosła do 70 000 zł za dom. Spółdzielnia nie udzieliła żadnych informacji w tym zakresie.

Co więcej wysokość wkładu budowalnego podana przez Zarząd w ww. artykule również jest nieprawidłowa. Nabywcy wnieśli wkłady budowlane w kwocie 446 000 zł za dom, nie zaś 430 000 zł za dom, czyli łącznie kwotę prawie 25,5 mln.złotych! Stowarzyszenie nie posiada na dzień dzisiejszy żadnego dokumentu, z którego wynika rozliczenie ww. kwoty w ramach inwestycji Płocka Park I.
Niezrozumiałym jest również dlaczego inwestycja Płocka Park II oraz tzw. Płocka Park Premium wnosiły dopłaty na etapie podpisywania aktów notarialnych przeniesienia własności, zaś nabywcy domów Płocka Park Standard zostają w niekonwencjonalny sposób przekonywani do dopłat w kwocie (póki co) 90 000 zł i to na rachunki bankowe podwykonawców Spółdzielni. Co więcej wszelkie próby uzyskania korzystniejszej od proponowanej przez SM, lub choćby analogicznej (odpowiednio) umowy jaką uzyskali nabywcy domów Premium nie przynosi skutku. Spółdzielnia odmawia usunięcia zapisów niekorzystnych dla nabywców, które to zapisy nie widniały w umowach nabywców części Premium.

Co więcej Spółdzielnia informuje nabywców (pismo z dn. 09.12.2019 r.), że istnieje możliwość przekazywania i odbierania domów przez Nadzór Budowlany niezależnie od kolejności ich budowania. Spółdzielnia poprosiła osoby zainteresowane możliwością szybszego odbioru domu o kontakt i deklarację. W naszej ocenie takie działania są sprzeczne z szeroko rozumianą ideą spółdzielczości.
Finalnie informacja, że budowa zostanie dokończona w ciągu 5-6 miesięcy była przekazywana nabywcom Płocka Park Standard wielokrotnie od czerwca 2016 roku, niektórzy z nas podpisali w tym zakresie po kilka aneksów terminowych.
Kończąc nadmieniamy jedynie, że już w grudniu 2018 roku nabywcy domów Płocka Park Standard w odpowiedzi na wezwanie Zarządu do wniesienia dopłat w kwocie 90 000 zł oświadczyli, że są skłonni do wpłat pod określonymi warunkami, a głównym z nich było przedstawienie nabywcom inwentaryzacji domów szeregowych w inwestycji Płocka Park, harmonogramu realizacji prac dla inwestycji i przedstawienie rozliczenia wykonawców z podaniem szczegółowego budżetu inwestycji. Takie dokumenty nigdy nie zostały nabywcom okazane. Chcieliśmy jedynie wiedzieć na co wydane zostały nasze pieniądze, ile jeszcze musimy dopłacić i za co.
Spółdzielnia natomiast zamiast zachować transparentność, przedstawić ww. dokumenty lub zacząć chociażby rozmowy z nabywcami, stawiała nabywców domów w sytuacji przymusowej, w ten sposób, że nabywcy domów, które uzyskały pozwolenie na użytkowanie mogli albo dopłacić kwotę 90 000 zł albo otrzymać odstąpienie od umów o wybudowanie domów. Uważamy takie działania za nie mające podstaw prawnych, gdyż rozliczenie kosztów inwestycji i ewentualne uprawnienia Spółdzielni do żądania dopłat mogą powstać po zakończeniu inwestycji i podjęciu uchwały Rady Nadzorczej w sprawie jej rozliczenia.

Podkreślamy, że to nabywcy domów Płocka Park I wyszli z propozycją rozmów, które Spółdzielnia podjęła dopiero w czerwcu 2019 r. (6 miesięcy od propozycji nabywców), które prowadziły do wypracowania dokumentów, na podstawie których Spółdzielnia – już po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (czyli wcześniej niż Płocka Park II i Płocka Park I Premium) – miała otrzymywać dopłaty w kwocie 90 000 zł.
Nawet po dokonaniu zajęcia księgi wieczystej nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja Płocka Park I, przez wierzyciela egzekwującego, nabywcy uzyskali wstępną zgodę wierzyciela na bezciężarowe wyodrębnienie i zwolnienie spod egzekucji działek dla nabywców, którzy wnieśli dopłaty. Niestety Zarząd odmówił spotkania z nabywcami celem ustalenia dalszych działań i przeniesienia własności domów mimo tej zgody wierzyciela egzekwującego. W chwili obecnej procedujemy wersję pisemną oświadczenia o zgodzie na bezciężarowe wyodrębnienie i zwolnienie spod egzekucji i czekamy na ponowny powrót do rozmów przez Zarząd Spółdzielni.